Enampakkumine on lõppenud.


ARHIIV:

Riigi Kinnisvara AS korraldab Kaitseministeeriumi valitsemisel olevate kinnistute müüki


Avaliku kirjaliku enampakkumise teel müüakse:
 • Kopli 103b asuva kinnistu (katastritunnus 78408:806:0100, pindala 21 238 m², registriosa number 306701, sihtotstarve riigikaitsemaa),
 • Kopli 103c asuva kinnistu (katastritunnus 78408:808:0450, pindala 46 910 m², registriosa number 685801, sihtotstarve ärimaa),
 • Kopli 103d asuva kinnistu (katastritunnus 78408:808:0420, pindala 4284 m², registriosa number 685601, sihtotstarve riigikaitsemaa) ja
 • Kopli 103e asuva kinnistu (katastritunnus 78408:808:0430, pindala 3 848 m², registriosa number 685701, sihtotstarve riigikaitsemaa)

  Enampakkumisel müüdavate kinnistute alghind kokku on 52 360 000 (viiskümmend kaks miljonit kolmsada kuuskümmend tuhat) Eesti krooni, sh:
 • Kopli 103b kinnistu alghind on 34 600 000 (kolmkümmend neli miljonit kuussada tuhat) Eesti krooni;
 • Kopli 103c kinnistu alghind on 4 460 000 (neli miljonit nelisada kuuskümmend tuhat) Eesti krooni;
 • Kopli 103d kinnistu alghind on 7 000 000 (seitse miljonit) Eesti krooni;
 • Kopli 103e kinnistu alghind on 6 300 000 (kuus miljonit kolmsada tuhat) Eesti krooni.

Enampakkumine toimub vastavalt Kaitseministeeriumi kantsleri käskkirjaga kinnitatud protseduurireeglitele (edaspidi Kord).

Enampakkumise tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii suurus on 5 236 000 (viis miljonit kakssada kolmkümmend kuus tuhat) Eesti krooni. Tagatisraha tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole 10220034799018 AS SEB Pangas viitenumber 3100056553 hiljemalt 06.04.2009.a kella 16.00-ks. Tagasivõtmatu pangagarantii tuleb esitada Korras toodud tingimustel ja vormil.

Kinnises ümbrikus pakkumine, millele peab olema märgitud: „Kopli 103b, Kopli 103c, Kopli 103d ja Kopli 103e kinnistute enampakkumine”, tuleb esitada Riigi Kinnisvara AS-ile aadressil Tartu mnt 85, 10115 Tallinn. Pakkumise esitamise tähtaeg on 07.04.2009. a kell 14.00. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • avaldust müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel vastavalt Korra Lisas 2 toodud vormil (vormi elektrooniliseks saamiseks pöörduda käesolevas teates märgitud kontaktisiku poole);
 • maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta või nõutud pangagarantii (originaal);
 • dokument, millest nähtuvad isikud, kes omavad õigust juriidilisest isikust pakkuja esindamiseks. Juriidilisest isikust Eesti Vabariigi pakkuja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib korraldaja Justiitsministeeriumi Registrikeskuse kaudu kohtute registriosakondade keskandmebaasist (ja vastavat dokumenti esitama ei pea);
 • volikiri juhul, kui juriidilist isikut esindava isiku esindusõigus ei tulene seadusest;
 • volikiri füüsilise isiku esindamise korral.  

Enampakkumistest võivad osa võtta kõik isikud, välja arvatud järgmised isikud isiklikult ja esindaja kaudu: 

 1. müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud; 
 2. punktis 1 nimetatud isikute lähisugulased ja lähihõimlased korruptsioonivastase seaduse paragrahv 19 lõike 5 mõttes;
 3. äriühingud, milles punktides 1 või 2 nimetatud isikutel on oluline osalus väärtpaberituru seaduse paragrahv 9 mõistes.

Enampakkumise teel müüdava varaga, Korra ja enampakkumise muude dokumentidega on võimalik tutvuda, leppides aja eelnevalt kokku Riigi Kinnisvara AS-i projektijuht Karl Allekand’iga.

Kontakt

Kinnistu müügi kohta saab täiendavat informatsiooni alljärgnevalt iskult:
Karl Allekand 
Tel: 606 3467; 564 59906
e-mail:
karl.allekand@rkas.ee

Märkused

 • Juhul kui olete pakkumise esitamise tähtaja jooksul alla laadinud avaliku kirjaliku enampakkumise tingimused, siis palume enne pakkumise esitamist uuesti käesolevalt leheküljelt üle kontrollida kas eelnevalt allaladitud tingimusi on muudetud või mitte.  

 • Käesolevas reklaamtekstis ei ole esitatud kõik objekti puudutav informatsioon. Riigi Kinnisvara AS valduses olevate muude müügiobjekti puudutavate dokumentidega saab tutvuda AS Riigi Kinnisvara kontoris, leppides dokumentidega tutvumise eelnevalt kokku Karl Allekandi'ga.

Lisad