Arhiiv:


Riigi Kinnisvara AS müüb Järvamaal Järva-Jaani vallas Järva-Jaani alevis Kivimäe tee 6 asuva kinnistu mõttelise osa (garaažiboks)

Hind: 10 000 krooni
Kinnistu nr:
2687336
Katastriüksuse tunnus: 25701:001:0148
Sihtotstarve: elamumaa 100%
Kinnistu pindala: 1919 m2
Ehitisest: Kinnistul asub 36-kohaline garaaž suletud netopinnaga 622,1 m². Riigi Kinnisvara AS-le kuuluva garaažiboksi pind on ligikaudu 17 m². Riiklikus ehitisregistris andmed puuduvad.

Vaata kinnistu andmeid Maa-ametist.

Müügitingimused (lae alla pdf fail).

Lisainfot müügipakkumise kohta saab Riigi Kinnisvara AS müügijuht Märt Mäelt telefon 606 3407, 513 3745, e-post: mart.mae@rkas.ee .

Muud kinnistut puudutavad asjaolud:

  • Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) ei vastuta kinnistul (sh selle olulised osad) esinevate võimalike varjatud puuduste eest, millest RKAS ei olnud ega pidanud olema teadlik enampakkumise väljakuulutamisel ja/või müügilepingu sõlmimise hetkel ning tulenevalt eeltoodust ei ole ostjal õigust esitada RKASi vastu nõudeid müüdava vara puudustega seoses ning kasutada mistahes õiguskaitsevahendeid. RKAS müüb kinnistu ja sellel asuvad ehitised seisuskorras „nagu on“ („as is“).
  • Ostja on kohustatud kinnistu üle vaatama ja kinnitama, et ta on teadlik kinnistu seisukorrast ega oma selles osas RKAS kui müüja vastu mingeid pretensioone. Ostja kohustub eelpoolnimetatud nõudeid ja pretensioone ka tulevikus mitte esitama.
  • RKAS ei vastuta ehitisregistri elektroonilises andmebaasis avaldatud andmete õigsuse ega tegelikkusele mittevastavuse eest ning kahju eest, mis võib kaasneda pakkujale ja/või ostjale seoses nimetatud andmete ebaõigsusega ja tegelikkusele mittevastavusega.
  • RKASile teadaolevalt ei ole kinnistul keskkonnareostust, RKASile teadaolevalt ei ole ühelgi isikul või asutusel alust algatada kinnistu suhtes keskkonnareostust puudutavat menetlust, samuti ei ole RKASile esitatud keskkonnareostust puudutavaid ettekirjutusi.
  • Müügiobjekti koosseisu kuuluvate ehitiste kohta ei ole väljastatud energiamärgist ning ei ole ka nõutav vastavalt ehitusseaduse § 3 lg 71 ja vastavalt määrusele energiatõhususe miinimumnõuded § 1 lg 4.
  • Kinnistu valdus antakse ostjale üle hiljemalt kolmekümne (30) tööpäeva jooksul arvates
    müügilepingu sõlmimisest. RKAS kannab kõik kinnistuga seotud kulud kuni valduse üleandmiseni, tasudes need hiljemalt ühe kuu jooksul arvates valduse üleandmisest.
  • Asjaõigusseaduse § 73 lg 2 tulenevalt on kaasomanikel kaasomandiosa võõrandamisel ostueesõigus.

Fotod objektist

Kivimäe tee 6, Järva-Jaani