Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted Riigi Kinnisvara ASis

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete eesmärk on tagada füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel Riigi Kinnisvara ASis. 

25.05.2018. a hakkas isikuandmete kaitse õigust reguleerima otsekohalduv Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27.04.2016. a määrus (EL) 2016/679 (edaspidi Määrus). Riigi Kinnisvara AS on kasutusele võetud asjakohased meetmed, et kindlustada isikuandmete kaitse ja tagada isikuandmete töötlemine vastavuses eelnimetatud Määrusega.

Mõisted:

 1. Andmesubjekt on isik, kelle kohta on Riigi Kinnisvara ASil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. 
   
 2. Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Otsest tuvastamist võimaldavad näiteks inimese nimi, sünniaeg, isikukood, e-posti aadress, elukoha aadress, kasutajatunnused, telefoni number, isiku foto. Kaudselt on isik võimalik tuvastada näiteks IP-aadressi, hüüdnime, majandusliku seisundi või auto andmete põhjal.
   
 3. Isikuandmete töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Riigi Kinnisvara AS kohustub Isikuandmete töötlemisel järgima alltoodud Isikuandmete töötlemise põhimõtteid:

 • seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõtet;
 • eesmärgi piirangu põhimõtet;
 • võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet;
 • õigsuse põhimõtet;
 • säilitamise piirangu põhimõtet;
 • usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtet;
 • vastutuse põhimõtet.

Riigi Kinnisvara AS rakendab andmetele vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid. Riigi Kinnisvara ASil on kohustus esitada isikule teavet tema Isikuandmete töötlemise tingimuste ning tema õiguste kohta.

Riigi Kinnisvara AS töötleb Määruse alusel Isikuandmeid õigustatud huvi, juriidiliste kohustuste täitmise või lepingu alusel, eelkõige kogub Riigi Kinnisvara AS vastutava töötlejana järgmiseid Isikuandmeid:

 • lepingu alusel teada saadud Isikuandmed ja kontaktandmed;
 • tööle või praktikakohale kandideerimisega seotud Isikuandmeid (isiku nimi, sünniaeg, haridus ja muud andmed, mida isik on kandideerimisel avaldanud);
 • isiku kohta käivad andmed, mis saadakse tema selgitustaotluse, märgukirja ja muu kirjavahetuse teel. 

Riigi Kinnisvara AS kustutab Isikuandmed või hävitab Isikuandmeid sisaldava teabe pärast andmete kasutamise vajaduse lõppu 3 kuu jooksul. 

Riigi Kinnisvara AS peab isikuandmete töötlemistoimingute registrit ja on määranud andmekaitsespetsialisti, kelle ülesandeks on kontrollida käesoleva dokumendi ja sellega seotud õigusaktide järgimist.

Isiku õigused

Isikul on õigus taotleda Riigi Kinnisvara ASilt teavet, kui töödeldakse temaga seotud Isikuandmeid. Isikul on õigus:

 • taotleda juurdepääsu tema kohta käivatele Isikuandmetele;
 • nõuda andmete parandamist, kui talletatud info on vale või puudulik;
 • piirata Isikuandmete töötlemist;
 • esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele;
 • nõuda Isikuandmete kustutamist;
 • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 • Isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisele.

Juhtudel, mil isik soovib piirata Isikuandmete töötlemist või tühistada enda antud nõusolek Isikuandmete töötlemiseks või nõuda enda Isikuandmete kustutamist, tuleb esitada Riigi Kinnisvara ASi andmekaitsespetsialistile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Isikul on õigus nõuda, et tema kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel.

Samuti on isikul õigus saada või edastada enda Isikuandmeid edasi teisele andmetöötlejale. Nimetatud õigus katab ainult neid andmeid, mille kohta isik on Riigi Kinnisvara ASile andnud enda nõusoleku. Et nimetatud õigust kasutada, tuleb isikul esitada Riigi Kinnisvara AS andmekaitsespetsialistile vastavasisuline kirjalik taotlus.

Kontakt küsimuste korral

Küsimuste korral seoses Isikuandmete töötlemisega võtta ühendust andmekaitsespetsialistiga aadressil: andmekaitse@rkas.ee.

Vastusega mitte rahul olles, on isikul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Ministeeriumide ühishoone (valmis 2017). Foto: M. Tomba