Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Toetused

Toetuste maksmine ja annetuste tegemine

Riigi Kinnisvara ASi sponsorlustegevus on korraldatud vastavalt põhikirjale, mille kohaselt ettevõtte võib maksta toetusi ja teha annetusi järgmistel tingimustel:
 

  • Toetuse maksmine toetab Riigi Kinnisvara ASi tegevus- ja finantseesmärke;
  • Riigi Kinnisvara ASil on vabu vahendeid toetuse maksmiseks;
  • Riigi Kinnisvara ASi konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute poolt makstavate toetuste kogusumma kalendriaastas ei ületa toetusteks ettenähtud määra, milleks on 0,5% kolme eelneva majandusaasta keskmisest konsolideeritud puhaskasumist
     

Riigi Kinnisvara AS avaldab teabe makstud toetuste ja tehtud annetuste kohta enda veebilehel kolme tööpäeva jooksul sellekohase otsuse tegemisest arvates. Asjakohane teave on veebilehel avalik vähemalt nelja aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest. Veebilehel märgitakse toetuse saaja nimi või nimetus, toetuse summa ja toetamise põhjendus.

* Alltoodud summad ei sisalda makse. 

Teadus- ja arendustegevuse toetuste (sponsorlusettepanekute) menetlemise kord (.pdf)

2018

2018. aastal on Riigi Kinnisvara AS toetanud järgmisi teadusuuringuid ning doktori-, inseneri- ja magistriõppe tudengeid:

40 200 eurot – teadusuuring „Hoonete turvaklasside ja rakendatavate turvameetmete uuringu ning vastava RKAS metoodika väljatöötamine“ (SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus);

3000 eurot – doktoriõppe stipendium Villu Kukk „Ristkihtliimpuidust välispiirete hügrotermilised omadused“ (Tallinna Tehnikaülikool);

3000 eurot – doktoriõppe stipendium Johanna Liblik „Looduskrohviga kaitstud puidupõhiste komposiitkonstruktsioonide käitumine tules“ (Tallinna Tehnikaülikool);

3000 eurot – doktoriõppe stipendium Nils Kändler „Targad sademeveesüsteemid“ (Tallinna Tehnikaülikool).

2017

2017. aastal toetas Riigi Kinnisvara AS järgmisi teadusuuringuid ning doktori-, inseneri- ja magistriõppe tudengeid:

28 750 eurot – teadusuuring „Ristkihtpuidust katsehoone ruumtulekahju katse“ (Sisekaitseakadeemia); 

17 393,44 eurot – teadusuuring „Ehitusinfo mudelite visualiseerimine virtuaalreaalsuses“ (Tallinna Tehnikakõrgkool);

2000 eurot – inseneri- ja magistriõppe stipendium Elsi-Marie Teder „Õhuhulkade nõudluspõhine juhtimine haridushoonetes“ (Tallinna Tehnikaülikool);

2000 eurot – magistriõppe stipendium Alina Orav „Polüvaatemaal kui uus potentsiaalne kunstisuund“ (Eesti Kunstiakadeemia);

3000 eurot – doktoriõppe stipendium Ülar Palmiste „Fotokatalüütilise oksüdatsiooni tehnoloogia ventilatsiooni retsirkulatsioonisüsteemis“ (Tallinna Tehnikaülikool);

1800 eurot – inseneri- ja magistriõppe stipendium Maarja Pitsi kütte ja ventilatsiooniteemaline magistritöö ning energiatõhususe teemaline magistritöö (Tallinna Tehnikaülikool);

1800 eurot – inseneriõppe stipendium Aron Kuusik „Ehitustööde vastuvõtmine ja digitaliseerimine“ (Tallinna Tehnikakõrgkool); 

1800 eurot – inseneriõppe stipendium Johan Urbel BIM teemaline lõputöö (Tallinna Tehnikakõrgkool); 

2700 eurot – doktoriõppe stipendium Alo Mikola "Korterelamute ventilatsiooni toimivus külmas kliimas" (Tallinna Tehnikaülikool); 

2700 eurot – doktoriõppe stipendium Sille Pihlak "Raalprotsessid ja ­tehnoloogiad puitarhitektuuris ja ­disainis" (Eesti Kunstiakadeemia).

2016

14 000 eurot – üliõpilastele stipendiumite maksmiseks vastavalt SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondiga sõlmitud koostöölepingule;

2 000 eurot – üliõpilasele stipendiumi maksmiseks vastavalt Eesti Kunstiakadeemia SA-ga sõlmitud koostöölepingule;

34 550 eurot – uuringule „Töökoha mõju inimeste ruumikasutusele“ vastavalt Tartu Ülikooliga sõlmitud toetuslepingule;

16 000 eurot – uuringule „Energiatõhususe juhendmaterjal ja metoodika peaprojekteerijatele ja arhitektidele“ vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud toetuslepingule;

12 332 eurot – uuringule „Ruumi tehisvalgustuse mõju tööviljakusele“ vastavalt Eesti Maaülikooliga sõlmitud toetuslepingule;

5 520 eurot – uuringule „ Tellija kaasamine energiatõhusate hoonete kavandamisse“ vastavalt Eesti Kunstiakadeemiaga sõlmitud toetuslepingule.

2015

16 000 eurot – üliõpilastele stipendiumite maksmiseks vastavalt SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondiga sõlmitud koostöölepingule;

8 000 eurot – üliõpilastele stipendiumite maksmiseks vastavalt Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutusega sõlmitud koostöölepingule;

25 875 eurot – uuringule „Korrashoiu BIM ehitusteabe nõuete kirjeldamine ja kvaliteedi tagamine“ vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud
koostöölepingule;

16 650 eurot – uuringule „BIM protsessiskeemide ning seletuskirja koostamine ehitustegevuseks“ vastavalt Tehnikakõrgkooliga sõlmitud koostöölepingule;

13 050 eurot – uuringule „Liitreaalsuse kasutatavuse uuring ehitusvaldkonnas“ vastavalt Tallinna Tehnikakõrgkooliga sõlmitud koostöölepingule.

2014

15 000 eurot – uuringule "Sisekliima vastavuse ja energia hindamise metoodika" vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;

15 000 eurot – uuringule "Virtuaalsed töökohad" vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;

25 925 eurot – BIM projekteerimise projektijuhi kvaliteedikäsiraamatu koostamiseks ja eelneva uuringu läbiviimiseks vastavalt Tallinna Tehnikakõrgkooliga sõlmitud koostöölepingule;

6 000 eurot – üliõpilastele stipendiumide maksmiseks vastavalt Eesti Kunstiakadeemia sihtasutusega sõlmitud koostöölepingule;

2 000 eurot – üliõpilasele stipendiumi maksmiseks vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond sihtasutusega sõlmitud koostöölepingule;

3 000 eurot – üliõpilasele stipendiumi maksmiseks vastavalt Tartu Ülikooli sihtasutusega sõlmitud koostöölepingule;

17 034 eurot – uuringule „Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine. Olemasoleva olukorra analüüs ja toimimispõhimõtete väljatöötamine“ vastavalt Eesti Kunstiakadeemia sihtasutusega sõlmitud koostöölepingule.

2013

19 421 eurot – uuringule "Ajalooliste hoonete jätkusuutlik haldamine" vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;

43 800 eurot – uuringule "Tööviljakuse ja õpitulemuslikkusega seotud töökeskonna füüsilised ja psühho-sotiaalsed aspektid büroodes ja koolides" vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;

12 000 eurot – uuringule "Hoonete keskkondlikud, sotsiaalsed ja majanduslikud kvaliteedikriteeriumid/Eesti Rohemärgiste aluste väljatöötamine" vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule.

2012

Projekt „Energiatõhusate hoonete projekteerimine ja keskkonnamõjude hindamise kriteeriumid“:

55 616,4 eurot – madal- ja liginullenergiahoonete tüüplaheduste uuringule vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;

11 996,4 eurot – hoonete keskkonnamõju arvestamise uuringule (nn. „roheline märk“) vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule;

42 229,2 eurot – energia lokaalse tootmise analüüsile büroohoonetes vastavalt Tallinna Tehnikaülikooliga sõlmitud koostöölepingule. 

9 152 eurot – üliõpilastele stipendiumide maksmiseks vastavalt SA-ga Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond sõlmitud koostöölepingule.

2011

67 000 eurot – tehnoloogilise testhoone ehitus- ja uurimustegevuseks vastavalt SA-ga Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond sõlmitud koostöölepingule. 

Ministeeriumide ühishoone (valmis 2017). Foto: M. Tomba