Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Parim praktika

2017

Riigi Kinnisvara AS on välja töötanud juhendi „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele“, mille eesmärk on võimalikult täpselt ja üheselt tõlgendatavalt määratleda mitteeluhoonete projekteerimise ja ehitamise üldpõhimõtted ning nõuded kasutatavatele materjalidele, süsteemidele ja seadmetele. Esitatud põhimõtteid ja nõudeid tuleb rakendada kõikide ühiskondlike hoonete projekteerimisel ja ehitamisel, kus tööde tellijaks ja/või korraldajaks on Riigi Kinnisvara AS.

Oleme siiani nõudeid korrigeerinud, kaasajastanud vastavalt ühiskonna ja tehnoloogiaarengule ning ka kogunenud enda ja teiste kogemusele iga kahe aasta tagant. Seekordse uuendusvajaduse tingis Euroopa Komisjoni tõlgenduse muutumine kuupäevas millest alates tuleb ehitada liginullenergiahooneid. Siiani olime arvestanud ja lähtunud kehtivast seadusandlusest millega avalikele hoonetele rakendub liginullenergiahoone kohustus kui hoone ehitusluba väljastatakse peale 31.08.2018 siis muutunud tõlgendusega peab avalik hoone olema liginullenergiahoone kui ta valmib peale 31.08.2018. Seoses korrektuuridega vaatasime läbi ja redigeerisime tehnilisi nõudeid, et saavutada nõutud lõpptulemust.

Alates 2018. aasta aprillikuust kuuluvad tehniliste nõuete komplekti koosseisu ka BIM ehk ehitusinformatsiooni modelleerimise nõuded, mis käsitlevad nõudeid projekteerimisele ja ka teostusmudelile. BIM nõuded on leitavad juhendi 16. osast koos eraldi lisadega.

Juhendmaterjali „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele" koostamisse kaasati Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL), Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit (EETL), Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ), Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooniinseneride Selts (EVKIS), Eesti Soojuspumba Liit (ESPEL), Eesti Külmaliit (EKL), Digitaalehituse klaster ning mitmete teemavaldkonna erialade professionaalid.

Soovime tagada oma klientidele kvaliteetse kinnisvarakeskkonna, mistõttu on juhendis mitmed nõuded rangemad võrreldes kehtivates õigusaktides kehtestatud miinimumnõuetega. Kuivõrd käesoleva juhendi eesmärgiks ei ole koondada projekteerimise ja ehitamise valdkonnas kehtivaid õigusakte, tuleb tööde teostamisel järgida esmalt õigusaktides toodud nõuetest.

Käesolevaga soovime oma teadmisi kõigi huvilistega jagada. Juhendi varalised autoriõigused kuuluvad Riigi Kinnisvara ASile. Kasutajal on õigus teha oma isiklikuks tarbeks üks koopia. Muul juhul tohib kõnealust juhendit paljundada, tõlkida, kohandada ja edastada vaid Riigi Kinnisvara ASi kirjaliku loaga.

Kõik kommentaarid ja küsimused on oodatud:
Mikk Maivel
Keskkonna- ja tehnilise toe osakonna energiatõhususe projektijuht
E-post: mikk.maivel@rkas.ee

Lae alla: Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017 (.zip)

 • OSA 1 – ÜLDOSA
 • OSA 2 – ÜLDEHITUS
 • OSA 3 – AKNAD JA UKSED
 • OSA 4 – VENTILATSIOON
 • OSA 5 – KÜLMAVARUSTUS JA JAHUTUS
 • OSA 6 – SOOJUSVARUSTUS JA KÜTE
 • OSA 7 – VEEVARUSTUS
 • OSA 8 – KANALISATSIOON
 • OSA 9 – ELEKTER
 • OSA 10 – NÕRKVOOL
 • OSA 11 – HOONEAUTOMAATIKA
 • OSA 12 – NÕUDED EHITUSPROTSESSI LÕPETAMISEL
 • OSA 13 – NÕRKVOOLU- , SERVERI JA UPSI RUUMID
 • OSA 14 – ISKE RAKENDAMINE
 • OSA 15 – MÕÕTE- JA SEIREVAHENDID
 • OSA 16 – BIM (kehtib alates 18.04.2018)
 • OSA 17 – SISUSTUS (kehtib alates 22.05.2018) 
   
 • BIM LISAD
 • MUUSEUMITE SISEKLIIMANÕUDED
   
 • RUUMIKAARDID
 • Bürooruumid
 • Kooliruumid
 • Üldruumid
 • Tehnoruumid

2016

Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2016 (.zip 10 MB)

SISUKORD
 
OSA 1 – ÜLDOSA (.pdf)

 • 1.1. SISSEJUHATUS
 • 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID
 • 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD
 • 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED
  • 1.4.1. Tellija eesmärk
  • 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus
  • 1.4.3. Arhitektuurne lahendus
  • 1.4.4. Sisekliima

 
OSA 2 – ÜLDEHITUS (.pdf)

 • 2.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 2.2. ÜLDOSA
 • 2.3. VÄLISPIIRDED
 • 2.4. HÜDROISOLATSIOON JA DRENAAŽ, RADOONI VÄHENDAMINE
 • 2.5. VÄLISVIIMISTLUS
 • 2.6. VAHELAED
 • 2.7. PÕRANDAD, TREPID JA KALDTEED
 • 2.8. PIIRDED JA KÄSIPUUD
 • 2.9. SEINAD
 • 2.10. KATUSED
 • 2.11. HOONE EHITUSAKUSTIKALINE TOIMIVUS


OSA 3 – AKNAD JA UKSED (.pdf)

 • 3.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 3.2. ÜLDNÕUDED
 • 3.3. AKNAD
 • 3.4. UKSED
 • 3.5. AKENDE JA USTE VEEPLEKID
 • 3.6. TABELID 3.1. JA 3.2


OSA 4 – VENTILATSIOON (.pdf)

 • 4.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 4.2. SISSEPUHKE-VÄLJATÕMBE-VENTILATSIOONI NÕUDED
 • 4.3. ERALDI VENTILATSIOONI-SÜSTEEMID
 • 4.4. ÕHUVÕTT
 • 4.5. VENTILATSIOONISEADMED
 • 4.6. VÄLJATÕMBE-VENTILAATORID
 • 4.7. MÜRASUMMUTID
 • 4.8. VENTILATSIOONITORUSTIK
 • 4.9. REGULEERKLAPID
 • 4.10. TULETÕKESTID
 • 4.11. PUHASTUSLUUGID
 • 4.12. LÕPUELEMENDID (ÕHUJAGAJAD, RESTID JA PLAFOONID)
 • 4.13. VENTILATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
 • 4.14. MÕÕDISTAMINE JA SEADISTAMINE
 • 4.15. AUTOMAATIKA


OSA 5 – KÜLMAVARUSTUS JA JAHUTUS (pdf)

 • 5.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 5.2. NÕUDED JAHUTUSSÜSTEEMILE
 • 5.3. JAHUTUSSÜSTEEMI KÜLMAALLIKAD
 • 5.4. JAHUTUSSÜSTEEMI AUTOMAATIKA
 • 5.5. KÜLMATARBIJA JA KÜLMAKANDJA
 • 5.6. VENTILAATORKONVEKTOR
 • 5.7. JAHUTUSE SPLITSÜSTEEM
 • 5.8. KÜLMAINE
 • 5.9. TORUSTIK


OSA 6 – SOOJUSVARUSTUS JA KÜTE (.pdf)

 • 6.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 6.2 ÜLDNÕUDED
 • 6.3 SOOJUSALLIKAD
 • 6.4 KATLAMAJA
 • 6.5 KÜTTESÜSTEEM
 • 6.6 ARVUTUSLIK VÄLISÕHU TEMPERATUUR
 • 6.7 SOOJUSSÕLM
 • 6.8 KÜTTETORUSTIK
 • 6.9 REGULEER- JA SULGARMATUUR
 • 6.10 TORUSTIKU KINNITAMINE JA LÄBIMINEK PIIRDEST
 • 6.11 ISOLEERIMINE
 • 6.12 KÜTTEKEHAD
 • 6.13 KÜTTE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMINE


OSA 7 – VEEVARUSTUS (.pdf)

 • 7.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 7.2 HOONETE VEEVARUSTUS
  • 7.2.1 OLMEVESI
  • 7.2.2 VEEKULU MÕÕTMINE
  • 7.2.3 RÕHUTÕSTESEADMED
  • 7.2.4 VEEPUHASTUSSEADMED
  • 7.2.5 TORUSTIKE DIMENSIONEERIMINE JA VOOLUHULGAD
  • 7.2.6 SOOJAVEEVARUSTUS
  • 7.2.7 VEETORUSTIKE MATERJAL
  • 7.2.8 TULETÕRJEVEEVARUSTUS
  • 7.2.9 ISOLATSIOON
  • 7.2.10 TORUSTIKE KINNITAMINE
  • 7.2.11 SULGSEADMED
  • 7.2.12 VEEVÕTUSEADMED
 • 7.3 VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK
  • 7.3.1 PUURKAEV-PUMPLAD
  • 7.3.2 VEETÖÖTLUS


OSA 8 – KANALISATSIOON (.pdf)

 • 8.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 8.2 HOONE KANALISATSIOON
  • 8.2.1 ÜLDNÕUDED
  • 8.2.2 TORUSTIKE DIMENSIONEERIMINE JA VOOLUHULGAD
  • 8.2.3 HOONE KANALISATSIOONI MINIMAALSED LANGUD
  • 8.2.4 MATERJALID
  • 8.2.5 ISOLEERIMINE
  • 8.2.6 TORUSTIKE KINNITAMINE
  • 8.2.7 SANITAARSEADMED
  • 8.2.8 PUHASTUS- JA KONTROLLLUUGID
  • 8.2.9 LÄBIVIIGUD TULETÕKKETARINDEIST
  • 8.2.10 TUULUTUS
  • 8.2.11 KANALISATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
  • 8.2.12 VENTILATSIOONI-AGREGAATIDE JA JAHUTUSSEADMETE KONDENSAADI KANALISEERIMINE
 • 8.2.13 SURVESTAMINE
 • 8.3 VÄLISKANALISATSIOON
  • 8.3.1 ÜLDNÕUDED
  • 8.3.2 KAEVUD JA RENNID
  • 8.3.3 PUHASTUSSEADMED
 • 8.4 DRENAAŽ
 • 8.5 KRAAVID JA TRUUBID


OSA 9 – ELEKTER (.pdf)

 • 9.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 9.2 ÜLDNÕUDED
 • 9.3 VÄLISTRASSID
 • 9.4 VÄLISVALGUSTUS
 • 9.5 SIDEKANALISATSIOON JA -KAABELLIINID
 • 9.6 ELEKTRIPAIGALDIS
 • 9.7 ÜLDNÕUDED ELEKTRIKESKUSTELE
 • 9.8 PEAKESKUS
 • 9.9 GARANTEERITUD TOITE PEAKESKUS (GPK)
 • 9.10 JAOTUSKESKUSED
 • 9.11 MAANDUSED JA POTENTSIAALI-ÜHTLUSTUSED
 • 9.12 KOMPENSATSIOONISEADMED JA FILTRID
 • 9.13 GARANTEERITUD TOITESÜSTEEM
 • 9.14 KATKEMATU TOITEALLIKAS (UPS)
 • 9.15 NÕUDED KAABLITELE-, PAIGALDAMISELE- JA KINNITAMISELE
 • 9.16 KAABLIREDELID
 • 9.17 RIPUTUSSÜSTEEMID
 • 9.18 KAABLIKARBIKUD
 • 9.19 TORUD JA KARBID
 • 9.20 SEADMETE ELEKTRIVARUSTUS
 • 9.21 PISTIKUPESAD
 • 9.22 VALGUSTUSSÜSTEEMID
 • 9.23 KÜTTESÜSTEEMID JA –SEADMED
 • 9.24 SULATUSSÜSTEEMID
 • 9.25 PIKSEKAITSE
 • 9.26 TULEOHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEM


OSA 10 – NÕRKVOOL (.pdf)

 • 10.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 10.2 NÕUDED10.3 ANDMEEDASTUSSÜSTEEMID
  • 10.3.1 Andmeside võrgud
  • 10.3.2 Fonolukusüsteem
  • 10.3.3 TV-kaabelvõrk
  • 10.3.4 Helindus/Teadustussüsteem
  • 10.3.5 Audio-video (AV) süsteem
  • 10.3.5.1 Aula helisüsteem
  • 10.3.5.2 Võimla helisüsteem
  • 10.3.5.3 Videokonverentsisüsteem
  • 10.3.6 Ajanäidusüsteem
 • 10.4 TURVASÜSTEEMID
  • 10.4.1 Tulekahjusignalisatsioon
  • 10.4.2 Valvesignalisatsioon
  • 10.4.3 Läbipääsusüsteem
  • 10.4.4 Videovalve
  • 10.4.5 INVA-WC appikutsesüsteem


OSA 11 – HOONEAUTOMAATIKA (.pdf)

 • 11.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 11.2 ÜLDNÕUDED
 • 11.3 HOONEAUTOMAATIKAGA ÜHENDATAVAD SÜSTEEMID JA SEADMED
 • 11.4 JÄRELEVALVEKESKUS
 • 11.5 ALAKESKUSED
 • 11.6 PLATSISEADMED, KULUMÕÕTJAD
 • 11.7 HOONE VALGUSTUS
 • 11.8 AJA- JA SÜNDMUSPROGRAMMID
 • 11.9 ALARMID
 • 11.10 TRENDID
 • 11.11 PARAMEETRITE JA HÄIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT ILLUSTREERIVAD JOONISED
 • 11.12 PÕHIMÕTTESKEEMID


OSA 12 – NÕUDED EHITUSPROTSESSI LÕPETAMISEL (.pdf)

 • 12.1 TELLIJA EESMÄRK
 • 12.2 TEOSTUSJOONISED
 • 12.3 INVENTARISEERIMIS-JOONISED
  • 12.3.1 Lisanõuded digitaalsetele inventariseerimisjoonistele haldustarkvaraga ARCHIBUS sidumiseks
 • 12.4 TEOSTUS-DOKUMENTATSIOON
  • 12.4.1 KVJ VK
  • 12.4.2 Gaasikatlamaja
  • 12.4.3 Elekter
  • 12.4.4 Nõrkvool
  • 12.4.5 Arhitektuur-ehituslik osa
  • 12.4.6 Tuleohutussüsteemid
 • 12.5 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED
 • 12.6 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID
 • 12.7 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE TÄHISTAMINE
  • 12.7.1 Üldised nõuded
  • 12.7.2 Ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsiooni seadmete tähistamine
  • 12.7.3 Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide seadmete tähistamine
 • 12.8 KATSETUSED JA MÕÕDISTUSED
 • 12.9 PERSONALI KOOLITUS
 • 12.10 OBJEKTI LÕPPKORISTUS
 • 12.11 NÄIDISED
  • 12.11.1 Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon
  • 12.11.2 Tuletõkkekappide loetelu
  • 12.11.3 Paigaldatud valgustite lühispetsifikatsioon
  • 12.11.4 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
  • 12.11.5 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel    
  • 12.11.6 Kinnistu andmete kaardid
  • 12.11.7 Hoonete andmete kaardid
  • 12.11.8 RKASi nõuded ehitiste pinnaandmete mõõtmiseks


OSA 13 – NÕRKVOOLU- , SERVERI JA UPSI RUUMID (.pdf)

 • 13.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 13.2 NÕRKVOOLU- JA SEVERIRUUMI ASUKOHT HOONE PLANEERIMISEL
 • 13.3 NÕUDED NÕRKVOOLURUUMI(DE)LE
 • 13.4 SERVERIRUUMIDE KASUTUSELEVÕTT JA KATSETAMINE


OSA 14 – ISKE rakendamine (.pdf)

 • 14.1 SISSEJUHATUS
 • 14.2 ISKE LÜHITUTVUSTUS
 • 14.3 ISKE RAKENDUSJUHEND PROJEKTEERIJALE
  • 14.3.1 Moodul B2.1 „Hooned“
  • 14.3.2 Moodul B2.2 „Elektrotehniline kaabeldus“
  • 14.3.3 Moodul B2.3 „Bürooruum“
  • 14.3.4 Moodul B2.4 „Serveriruum“
  • 14.3.5 Moodul B2.5 „Andmekandjate arhiiv“
  • 14.3.6 Moodul B2.6 „Tehnilise infrastruktuuri ruum“
  • 14.3.7 Moodul B2.7 „Kaitsekapid“
  • 14.3.8 Moodul 2.9 „Arvutuskeskus“
  • 14.3.9 Moodul B2.11 „Nõupidamis-, üritus- ja koolitusruumid“
  • 14.3.10 Moodul B2.12 „IT kaabeldus“


OSA 15 – MÕÕTE- JA SEIREVAHENDID (pdf)

 • 15.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 15.2 MÕÕTEVAHENDID, KALIBREERIMINE JA TAATLEMINE
 • 15.3 ARVESTITE VASTAVUSE HINDAMISE JA TÕENDAMISE KORD
 • 15.4 TERMOMEETRID
 • 15.5 MANOMEETRID
 • 15.6 SOOJUSARVESTID
 • 15.7 VEEMÕÕTJAD
 • 15.8 ELEKTRIARVESTID
 • 15.9 GAASIARVESTID
 • 15.10 ANDURID


RUUMIKAARDID

Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele 2013

JUHEND TEHNILISED NÕUDED KOOLI- JA BÜROOHOONETELE 2013 koondpakett
(.zip 10,1 MB)

SISUKORD

OSA 1 - ÜLDOSA (.pdf)

 • 1.1. SISSEJUHATUS
 • 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID
 • 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD
 • 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED
  • 1.4.1. Tellija eesmärk
  • 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus
  • 1.4.3. Arhitektuurne lahendus
  • 1.4.4. Heliisolatsioon ja akustika
  • 1.4.5. Sisekliima


OSA 2 – ÜLDEHITUS (.pdf)

 • 2.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 2.2. ÜLDOSA
 • 2.3. VÄLISPIIRDED
 • 2.4. HÜDROISOLATSIOON JA DRENAAŽ
 • 2.5. VÄLISVIIMISTLUS
 • 2.6. VAHELAED
 • 2.7. PÕRANDAD, TREPID JA KALDTEED
 • 2.8. PIIRDED JA KÄSIPUUD
 • 2.9. SEINAD
 • 2.10. KATUSED

 
OSA 3 – AKNAD JA UKSED (.pdf)

 • 3.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 3.2. ÜLDNÕUDED
 • 3.3. AKNAD
 • 3.4. UKSED
 • 3.5. AKENDE JA USTE VEEPLEKID
 • 3.6. TABELID 3.1. JA 3.2

 
OSA 4 – VENTILATSIOON (.pdf)

 • 4.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 4.2. SISSEPUHKE-VÄLJATÕMBE-VENTILATSIOONI NÕUDED
 • 4.3. ERALDI VENTILATSIOONI-SÜSTEEMID
 • 4.4. ÕHUVÕTT
 • 4.5. VENTILATSIOONISEADMED
 • 4.6. VÄLJATÕMBE-VENTILAATORID
 • 4.7. MÜRASUMMUTID
 • 4.8. VENTILATSIOONITORUSTIK
 • 4.9. REGULEERKLAPID
 • 4.10. TULETÕKESTID
 • 4.11. PUHASTUSLUUGID
 • 4.12. LÕPUELEMENDID (ÕHUJAGAJAD, RESTID JA PLAFOONID)
 • 4.13. VENTILATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
 • 4.14. MÕÕDISTAMINE
 • 4.15. AUTOMAATIKA

 
OSA 5 – KÜLMAVARUSTUS JA JAHUTUS (.pdf)

 • 5.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 5.2. NÕUDED JAHUTUSSÜSTEEMILE
 • 5.3. JAHUTUSSÜSTEEMI KÜLMAALLIKAD
 • 5.4. JAHUTUSSÜSTEEMI AUTOMAATIKA
 • 5.5. KÜLMATARBIJA JA KÜLMAKANDJA
 • 5.6. VENTILAATORKONVEKTOR
 • 5.7. JAHUTUSE SPLITSÜSTEEM
 • 5.8. KÜLMAINE
 • 5.9. TORUSTIK
 • 5.10. ISOLEERIMINE
 • 5.11. REGULEER- JA SULGARMATUURID

 
OSA 6 – SOOJAVARUSTUS JA KÜTE (.pdf)

 • 6.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 6.2 ÜLDNÕUDED
 • 6.3 SOOJUSALLIKAD
 • 6.4 KATLAMAJA
 • 6.5 KÜTTESÜSTEEM
 • 6.6 ARVUTUSLIK VÄLISÕHU TEMPERATUUR
 • 6.7 SOOJUSSÕLM
 • 6.8 KÜTTETORUSTIK
 • 6.9 REGULEER- JA SULGARMATUUR
 • 6.10 TORUSTIKU KINNITAMINE JA LÄBIMINEK PIIRDEST
 • 6.11 ISOLEERIMINE
 • 6.12 KÜTTEKEHAD JA KONTUURID
 • 6.13 KÜTTE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMINE

 
OSA 7 – VEEVARUSTUS (.pdf)

 • 7.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 7.2 HOONETE VEEVARUSTUS
 • 7.3 PUMBAHOONED
 • 7.4 JOOGIVESI
 • 7.5 VEEPUHASTUSSEADMED
 • 7.6 VOOLUHULGAD
 • 7.7 RÕHUTÕSTESEADMED
 • 7.8 VEEKULU MÕÕTMINE
 • 7.9 VEETORUSTIKE MATERJAL
 • 7.10 TORUSTIKE DIMENSIONEERIMINE
 • 7.11 TORUSTIKE KINNITAMINE
 • 7.12 SULGSEADMED
 • 7.13 VEEVÕTUSEADMED
 • 7.14 TSIRKULATSIOON

 
OSA 8 – OLMEKANALISATSIOON (.pdf)

 • 8.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 8.2 NÕUDED
 • 8.3 KASUTATAVAD TORUSTIKUD
 • 8.4 KANALISEERIMINE
 • 8.5 VOOLUHULKADE MÄÄRAMINE
 • 8.6 HOOVIVÕRK
 • 8.7 PLASTKAEVUD
 • 8.8 DIMENSIONEERIMINE
 • 8.9 SISEVÕRGU MINIMAALSED KALDED
 • 8.10 PUHASTUS- JA KONTROLL-LUUGID
 • 8.11 ISOLEERIMINE
 • 8.12 LÄBIVIIGUD TULETÕKKETARINDEIST
 • 8.13 TUULUTUS
 • 8.14 KANALISATSIOONI KINNITUS
 • 8.15 SANITAARSEADMED
 • 8.16 KANALISATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
 • 8.17 VENTILATSIOONI-AGREGAATIDE JA JAHUTUSSEADMETE KONDENSAADI KANALISEERIMINE
 • 8.18 SURVESTAMINE

 
OSA 9 – SADEVETE KANALISATSIOON JA DRENAAŽ (.pdf)

 • 9.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 9.2 NÕUDED
 • 9.3 SADEVETE JA VOOLUHULKADE ARVUTAMINE
 • 9.4 SADEVETE ÄRAJUHTIMINE
 • 9.5 SADEVETE SISETORUSTIKUD
 • 9.6 KINNISTUVÕRK
 • 9.7 DRENAAŽ
 • 9.8 KAEVUD
 • 9.9 TORUSTIKE SURVESTAMINE

 
OSA 10 – ELEKTER (.pdf)

 • 10.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 10.2 VÄLISTRASSID
 • 10.3 VÄLISVALGUSTUS
 • 10.4 SIDEKANALISATSIOON JA -KAABELLIINID
 • 10.5 ELEKTRIPAIGALDIS
 • 10.6 PEAKESKUS
 • 10.7 ARVESTID
 • 10.8 GARANTEERITUD TOITE PEAKESKUS (GPK)
 • 10.9 JAOTUSKESKUSED
 • 10.10 MAANDUSED JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUSED
 • 10.11 KOMPENSATSIOONISEADMED JA FILTRID
 • 10.12 GARANTEERITUD TOITESÜSTEEM
 • 10.13 KATKEMATU TOITEALLIKAS (UPS)
 • 10.14 KAABLITE PAIGALDAMINE JA KINNITAMINE
 • 10.15 KAABLIREDELID
 • 10.16 RIPUTUSSÜSTEEMID
 • 10.17 KAABLIKARBIKUD
 • 10.18 TORUD JA KARBID
 • 10.19 SEADMETE ELEKTRIVARUSTUS
 • 10.20 PISTIKUPESAD
 • 10.21 VALGUSTUSSÜSTEEMID
 • 10.22 KÜTTESÜSTEEMID JA –SEADMED
 • 10.23 SULATUSSÜSTEEMID
 • 10.24 PIKSEKAITSE
 • 10.25 TULEOHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEM

 
OSA 11 – NÕRKVOOL (.pdf)

 • 11.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 11.2 NÕUDED
 • 11.3 ANDMEEDASTUSSÜSTEEMID
  • 11.3.1 Andmeside võrgud
  • 11.3.2 Fonolukusüsteem
  • 11.3.3 TV-kaabelvõrk
  • 11.3.4 Teadustussüsteem
  • 11.3.5 Audio-video (AV) süsteem
  • 11.3.6 Ajanäidusüsteem
 • 11.4 TURVASÜSTEEMID
  • 11.4.1 Tulekahjusignalisatsioon
  • 11.4.2 Valvesignalisatsioon
  • 11.4.3 Läbipääsusüsteem
  • 11.4.4 Videovalve

 
OSA 12 – HOONEAUTOMAATIKA (.pdf)

 • 12.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 12.2 ÜLDNÕUDED
 • 12.3 HOONEAUTOMAATIKAGA ÜHENDATAVAD SÜSTEEMID JA SEADMED
 • 12.4 JÄRELEVALVEKESKUS
 • 12.5 ALAKESKUSED
 • 12.6 PLATSISEADMED, KULUMÕÕTJAD
 • 12.7 HOONE VALGUSTUS
 • 12.8 AJA- JA SÜNDMUSPROGRAMMID
 • 12.9 ALARMID
 • 12.10 TRENDID
 • 12.11 PARAMEETRITE JA HÄIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT ILLUSTREERIVAD JOONISED
 • 12.12 PÕHIMÕTTESKEEMID

 
OSA 13 – NÕUDED EHITUSPROTSESSI LÕPETAMISEL (.pdf)

 • 13.1 TEOSTUSJOONISED
 • 13.2 INVENTARISEERIMIS-JOONISED
  • 13.2.1 Inventariseerimis-dokumentatsioon
  • 13.2.2 Lisanõuded digitaalsetele inventariseerimisjoonistele haldustarkvaraga ARCHIBUS sidumiseks
 • 13.3 TEOSTUS-DOKUMENTATSIOON 
  • 13.3.1 KVVK
  • 13.3.2 Gaasikatlamaja
  • 13.3.3 Elekter
  • 13.3.4 Nõrkvool
  • 13.3.5 Arhitektuur-ehituslik osa
  • 13.3.6 Tuleohutussüsteemid
 • 13.4 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED
 • 13.5 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID
 • 13.6 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE TÄHISTAMINE
  • 13.6.1 Üldised nõuded
  • 13.6.2 Ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsiooni seadmete tähistamine
  • 13.6.3 Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide seadmete tähistamine
 • 13.7 KATSETUSED JA MÕÕDISTUSED
 • 13.8 PERSONALI KOOLITUS
 • 13.9 OBJEKTI LÕPPKORISTUS
 • 13.10 NÄIDISED
  • 13.10.1 Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon
  • 13.10.2 Tuletõkkekappide loetelu
  • 13.10.3 Paigaldatud valgustite lühispetsifikatsioon
  • 13.10.4 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
  • 13.10.5 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
  • 13.10.6 Ruumikaart
  • 13.10.7 Kinnistu andmete kaardid
  • 13.10.8 Hoonete andmete kaardid

 
OSA 14 – NÕRKVOOLU- , SERVERI JA UPSI RUUMID (.pdf)

 • 14.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOOD
 • 14.2 NÕRKVOOLU- JA SEVERIRUUMI ASUKOHT HOONE PLANEERIMISEL
 • 14.3 NÕUDED NÕRKVOOLURUUMI(DE)LE
 • 14.4 SERVERIRUUMIDE KASUTUSELEVÕTT JA  KATSETAMINE

 
OSA 15 - ISKE RAKENDAMINE (.pdf)

 • 15.1. SISSEJUHATUS
 • 15.2. ISKE LÜHITUTVUSTUS
 • 15.3. ISKE RAKENDUSJUHEND PROJEKTEERIJALE
  • 15.3.1. Moodul B2.1 „Hooned“
  • 15.3.2. Moodul B2.2 „Elektrotehniline  kaabeldus“
  • 15.3.3. Moodul B2.3 „Bürooruum“
  • 15.3.4. Moodul B2.4 „Serveriruum“
  • 15.3.5. Moodul B2.5 „Andmekandjate arhiiv“
  • 15.3.6. Moodul B2.6 „Tehnilise infrastruktuuri ruum“
  • 15.3.7. Moodul B2.7 „Kaitsekapid“
  • 15.3.8. Moodul 2.9 „Arvutuskeskus“
  • 15.3.9. Moodul B2.11 „Nõupidamis-, üritus- ja koolitusruumid“
  • 15.3.10. Moodul B2.12 „IT kaabeldus“

 
OSA 16 – MÕÕTE- JA SEIREVAHENDID (.pdf)

 • 16.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 16.2 MÕÕTEVAHENDID, KALIBREERIMINE JA TAATLEMINE
 • 16.3 ARVESTITE VASTAVUSE HINDAMISE JA TÕENDAMISE KORD
 • 16.4 TERMOMEETRID
 • 16.5 MANOMEETRID
 • 16.6 SOOJUSARVESTID
 • 16.7 VEEMÕÕTJAD
 • 16.8 ELEKTRIARVESTID
 • 16.9 GAASIARVESTID
 • 16.10 ANDURID


RUUMIKAARDID

Tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele 2011

Lae alla koondpakett (.zip 2,3 MB)

SISUKORD

OSA 1 - ÜLDOSA (.pdf 75 KB)

 • 1.1. SISSEJUHATUS
 • 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID
 • 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD
 • 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED
  • 1.4.1. Tellija eesmärk
  • 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus
  • 1.4.3. Arhitektuurne lahendus
  • 1.4.4. Heliisolatsioon ja akustika
 • 1.4.5. Sisekliima


OSA 2 - ÜLDEHITUS (.pdf 100 KB)

 • 2.1. ÜLDOSA
 • 2.2. VÄLISPIIRDED
 • 2.3. HÜDROISOLATSIOON JA DRENAAŽ
 • 2.4. VÄLISVIIMISTLUS
 • 2.5. VAHELAED
 • 2.6. PÕRANDAD, TREPID JA KALDTEED
 • 2.7. PIIRDED JA KÄSIPUUD
 • 2.8. SEINAD
 • 2.9. KATUSED


OSA 3 – AKNAD JA UKSED (.pdf 110 KB)

 • 3.1. AKNAD
 • 3.2. UKSED


OSA 4 – VENTILATSIOON (.pdf 100 KB)

 • 4.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 4.2. SISSEPUHKE-VÄLJATÕMBE-VENTILATSIOONI NÕUDED
 • 4.3. ERALDI VENTILATSIOONI-SÜSTEEMID
 • 4.4. ÕHUVÕTT
 • 4.5. VENTILATSIOONISEADMED
 • 4.6. VENTILAATORID
 • 4.7. MÜRASUMMUTID
 • 4.8. VENTILATSIOONITORUSTIK
 • 4.9. REGULEERKLAPID
 • 4.10. TULETÕKESTID
 • 4.11. PUHASTUSLUUGID
 • 4.12. LÕPUELEMENDID (ÕHUJAGAJAD, RESTID JA PLAFOONID)
 • 4.13. VENTILATSIOONITORUSTIKE PUHTUS
 • 4.14. AUTOMAATIKA


OSA 5 – KÜLMAVARUSTUS JA JAHUTUS (.pdf 80 KB)

 • 5.1. KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 5.2. NÕUDED JAHUTUSSÜSTEEMILE
 • 5.3. JAHUTUSSÜSTEEMI KÜLMAALLIKAD
 • 5.4. JAHUTUSSÜSTEEMI AUTOMAATIKA
 • 5.5. KÜLMATARBIJA JA KÜLMAKANDJA
 • 5.6. VENTILAATORKONVEKTOR
 • 5.7. JAHUTUSE SPLITSÜSTEEM
 • 5.8. KÜLMAINE
 • 5.9. TORUSTIK
 • 5.10. ISOLEERIMINE
 • 5.11. REGULEER- JA SULGARMATUURID


OSA 6 – SOOJAVARUSTUS JA KÜTE (.pdf 90 KB)

 • 6.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 6.2 NÕUDED
 • 6.3 KATLAMAJA
 • 6.4 KÜTTESÜSTEEM
 • 6.5 ARVUTUSLIK VÄLISÕHU TEMPERATUUR
 • 6.6 KÜTTETORUSTIK
 • 6.7 REGULEER- JA SULGARMATUUR
 • 6.8 TORUSTIKU KINNITAMINE JA LÄBIMINEK PIIRDEST
 • 6.9 ISOLEERIMINE
 • 6.10 TSIRKULATSIOON
 • 6.11 KÜTTEKEHAD JA KONTUURID
 • 6.12 KÜTTE SOOJUSVÄLJASTUSE REGULEERIMINE


OSA 7 – VEEVARUSTUS (.pdf 85 KB)

 • 7.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 7.2 HOONETE VEEVARUSTUS
 • 7.3 JOOGIVESI
 • 7.4 VEEPUHASTUSSEADMED
 • 7.5 VOOLUHULGAD
 • 7.6 RÕHUTÕSTESEADMED
 • 7.7 VEEKULU MÕÕTMINE
 • 7.8 VEETORUSTIKE MATERJAL
 • 7.9 TORUSTIKE DIMENSIONEERIMINE
 • 7.10 TORUSTIKE KINNITAMINE
 • 7.11 SULGSEADMED
 • 7.12 VEEVÕTUSEADMED
 • 7.13 TSIRKULATSIOON


OSA 8 – OLMEKANALISATSIOON (.pdf 80 KB)

 • 8.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 8.2 NÕUDED
 • 8.3 KASUTATAVAD TORUSTIKUD
 • 8.4 KANALISEERIMINE
 • 8.5 VOOLUHULKADE MÄÄRAMINE
 • 8.6 HOOVIVÕRK
 • 8.7 PLASTKAEVUD
 • 8.8 DIMENSIONEERIMINE
 • 8.9 SISEVÕRGU MINIMAALSED KALDED
 • 8.10 PUHASTUS- JA KONTROLL-LUUGID
 • 8.11 ISOLEERIMINE
 • 8.12 LÄBIVIIGUD TULETÕKKETARINDEIST
 • 8.13 TUULUTUS
 • 8.14 KANALISATSIOONI KINNITUS
 • 8.15 SANITAARSEADMED
 • 8.16 KANALISATSIOONI-TORUSTIKE PUHTUS
 • 8.17 VENTILATSIOONI-AGREGAATIDE KONDENSAADI KANALISEERIMINE
 • 8.18 SURVESTAMINE


OSA 9 – SADEVETE KANALISATSIOON JA DRENAAŽ (.pdf 60 KB)

 • 9.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 9.2 NÕUDED
 • 9.3 SADEVETE JA VOOLUHULKADE ARVUTAMINE
 • 9.4 SADEVETE ÄRAJUHTIMINE
 • 9.5 SADEVETE SISETORUSTIKUD
 • 9.6 KINNISTUVÕRK
 • 9.7 DRENAAŽ
 • 9.8 KAEVUD
 • 9.9 TORUSTIKE SURVESTAMINE


OSA 10 – ELEKTER (.pdf 135 KB)

 • 10.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 10.2 VÄLISTRASSID
 • 10.3 VÄLISVALGUSTUS
 • 10.4 SIDEKANALISATSIOON JA -KAABELLIINID
 • 10.5 ELEKTRIPAIGALDIS
 • 10.6 PEAKESKUS
 • 10.7 GARANTEERITUD TOITE PEAKESKUS (GPK)
 • 10.8 ARVESTID
 • 10.9 JAOTUSKESKUSED
 • 10.10 KESKUSTE VAHELISED KAABELLIINID
 • 10.11 MAANDUSED JA POTENTSIAALI-ÜHTLUSTUSED
 • 10.12 KOMPENSATSIOONISEADMED JA FILTRID
 • 10.13 GARANTEERITUD TOITESÜSTEEM
 • 10.14 KATKEMATU TOITEALLIKAS (UPS)
 • 10.15 KAABLIREDELID
 • 10.16 RIPUTUSSÜSTEEMID
 • 10.17 KAABLIKARBIKUD
 • 10.18 LÄBIVIIGUD
 • 10.19 TORUD JA KARBID
 • 10.20 SEADMETE ELEKTRIVARUSTUS
 • 10.21 PISTIKUPESAD
 • 10.22 VALGUSTUSSÜSTEEMID
 • 10.23 KÜTTESÜSTEEMID JA –SEADMED
 • 10.24 SULATUSSÜSTEEMID
 • 10.25 PIKSEKAITSE


OSA 11 – NÕRKVOOL (.pdf 90 KB)

 • 11.1 KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 11.2 NÕUDED
 • 11.3 ANDMEEDASTUSSÜSTEEMID
  • 11.3.1 Andmeside võrgud
  • 11.3.2 Fonolukusüsteem
  • 11.3.3 TV-kaabelvõrk
  • 11.3.4 Teadustussüsteem
  • 11.3.5 Audio-video (AV) süsteem
  • 11.3.6 Ajanäidusüsteem
 • 11.4 TURVASÜSTEEMID
  • 11.4.1 Tulekahjusignalisatsioon
  • 11.4.2 Valvesignalisatsioon
  • 11.4.3 Läbipääsusüsteem
  • 11.4.4 Videovalve


OSA 12 – HOONEAUTOMAATIKA (.pdf 150 KB)

 • 12.1  KASUTATAV ALUSDOKUMENTATSIOON
 • 12.2 ÜLDNÕUDED
 • 12.3 HOONEAUTOMAATIKAGA ÜHENDATAVAD SÜSTEEMID JA SEADMED
 • 12.4 JÄRELEVALVEKESKUS
 • 12.5 ALAKESKUSED
 • 12.6 PLATSISEADMED, KULUMÕÕTJAD
 • 12.7 HOONE VALGUSTUS
 • 12.8 AJA- JA SÜNDMUSPROGRAMMID
 • 12.9 ALARMID
 • 12.10 TRENDID
 • 12.11 PARAMEETRITE JA HÄIRETE PRIORITEETIDE TABEL JA TABELIT ILLUSTREERIVAD JOONISED
 • 12.12 PÕHIMÕTTESKEEMID


OSA 13 – NÕUDED EHITUSPROTSESSI LÕPETAMISEL (.pdf 185 KB)

 • 13.1 TEOSTUSJOONISED
 • 13.2 INVENTARISEERIMIS-JOONISED
  • 13.2.1 Inventariseerimis-dokumentatsioon
  • 13.2.2 Lisanõuded digitaalsetele inventariseerimisjoonistele haldustarkvaraga ARCHIBUS sidumiseks
 • 13.3 TEOSTUS-DOKUMENTATSIOON 
  • 13.3.1 KVVK
  • 13.3.2 Elekter
  • 13.3.3 Nõrkvool
  • 13.3.4 Arhitektuur-ehituslik osa
  • 13.3.5 Tuleohutussüsteemid
 • 13.4 HOONESSE PAIGALDATAVAD JOONISED
 • 13.5 KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENID
 • 13.6 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE TÄHISTAMINE
  • 13.6.1 Üldised nõuded
  • 13.6.2 Ventilatsioon, küte, jahutus, veevarustus ja kanalisatsiooni seadmete tähistamine
  • 13.6.3 Elektri-, automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide seadmete tähistamine
 • 13.7 SEADMETE JA SÜSTEEMIDE KATSETAMINE
 • 13.8 PERSONALI KOOLITUS
 • 13.9 NÄIDISED
  • 13.9.1 Paigaldatud seadmete lühispetsifikatsioon
  • 13.9.2 Tuletõkkekappide loetelu
  • 13.9.3 Paigaldatud valgustite lühispetsifikatsioon
  • 13.9.4 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
  • 13.9.5 Termo- ja mootorikaitselülitite mõõtmise ja reguleerimise tabel
  • 13.9.6 Ruumikaart


RUUMIKAARDID

NUKU teater (juurdeehitus 2016). Foto: K. Haagen