Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Eetika ja ärieetika

Riigi Kinnisvara AS ärieetika koodeks

Riigi Kinnisvara AS töötajate eetikakoodeks

Eetikakoodeks sätestab Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (edaspidi tööandja) töötajatele esitatavad olulised eetilised põhimõtted ja toob välja tegevused, mida peetakse lubatavaks ning mida lubamatuks. Eetikakoodeks tugineb Riigi Kinnisvara AS väärtustele, milleks on kompetentsus, hoolivus ja usaldusväärsus, samuti meie kultuuriruumi headele tavadele, traditsioonidele ning üldtunnustatud moraalinormidele.

 • Tööandja jaoks on oluline, et töötajaid koheldakse võrdselt ning, et tööandja ja töötajate vahelised suhted põhinevad austusel ja lugupidamisel. Kõikidesse töötajatesse suhtutakse ühtviisi austusega sõltumata nende positsioonist. Suhtlust kolleegide ja koostööpartneritega iseloomustab abivalmidus, viisakus ja sõbralikkus.
 • Töötaja käitub õiguskuulekalt, väärikalt ning teadvustab endale, et vajakajäämised tööalases tegevuses või vääritu käitumine mõjutavad ka tööandja mainet ja usaldusväärsust. Töötaja hoidub tööalast tegevust ja tööandja mainet kahjustavast käitumisest.
 • Töötaja juhib viisakalt ka kolleegi, kliendi või koostööpartneri tähelepanu vääritule käitumisele paludes sellise käitumise lõpetamist. Vajadusel teavitab ta juhtunust oma vahetut juhti või juhatust.
 • Töötaja rakendab oma tööalases tegevuses hoolsust, teadmisi ja oskusi ning jagab neid kolleegidega. Endast parima andmiseks kindlustab tööandja töötaja ettevõtte eesmärkidest lähtuva enesetäiendamise võimalusega.
 • Töötaja peab kinni antud lubadustest, tähtaegadest ja kokkulepetest ning tema sõnad on tegudega kooskõlas. Töötaja ei võta endale kohustusi ega anna lubadusi, mida ta täita ei suuda või puuduvad volitused. Eksimuse korral julgeb töötaja tunnistada oma viga ning võtta vastutuse.
 • Töötaja järgib ettevõttesisest töökirjelduslikku normdokumentatsiooni, et tagada ühtlane usaldusväärne teenus kliendile ning kontrollitavus juhtkonnale.
 • Töötaja keeldub teenustest, kingitustest, rahast ja muudest hüvedest, mis võivad mõjutada tema tööülesannete täitmist või mida võidakse nii käsitada. Tööalase tegevusega seoses kinke eset vastu võttes peab töötaja veenduma, et tegemist ei oleks õigusvastase tegevusega (pistise, altkäemaksu võtmisega, vahendamisega vms). Korruptsiooni, altkäemaksu ja muude konkurentsi moonutavate võtete kasutamine tööülesannete täitmiseks on keelatud.

Eetikakoodeks rakendub kõigile tööandjaga tähtajalises või tähtajatus töölepingulises suhtes olevatele isikutele, samuti juhtorganite liikmetele ja praktikantidele. Eetikakoodeksi eiramisega võib seaduses sätestatud juhtudel kaasneda eelnimetatud teo toime pannud isikuga sõlmitud lepingu lõpetamine.

Korruptsiooniennetus

Riigi Kinnisvara ASi korruptsiooniriske ennetavad meetmed (kinnitatud 20.06.2019)

1. RKAS eetikakoodeks (kinnitatud 04.09.2014):

 • Sätestab töötajatele esitatavad olulised eetilised põhimõtted ja toob välja tegevused, mida peetakse lubatavaks ning mida lubamatuks;
 • Töötajate pidev koolitamine nimetatud valdkonnas; sh uue töötaja sisenemisel organisatsiooni läbi uue töötaja sisseelamisprogrammi, teised        töötajad perioodiliste koolituste raames.

2. Korruptsioonialase teadlikkuse suurendamine ja säilitamine:

 • Regulaarsete (minimaalselt 1 kord aastas) valdkonnaga seotud sisekoolituste korraldamine (vajadusel täiendavate käitumisjuhiste koostamine);
 • Töötajatele korruptsioonialase info kättesaadavuse lihtsustamine (nt intranetis);
 • Kingituste/soodustuste vastuvõtmisel ja andmisel fikseeritud hinnangulise maksumuse ülempiir 100 eurot.

3. Huvide konflikti vältimise kord töötajatele:

 • Kord laieneb RKASi juhtorganite liikmetele;
 • Selgitab piiranguid tehingute tegemiseks seotud isikutega;
 • Juhised kingituste andmise ja vastuvõtmise kohta;
 • Piirangud vara kasutamiseks isiklikel eesmärkidel;
 • Huvide konflikti korral teavitamise kohustus.

4. Majanduslike huvide deklareerimine: 

 • Juhtorganite liikmetel ja määratud töötajatel kohustus kord aastas teada anda vähemalt enda ja seotud isikute teadaolevatest osalustest juriidilistes isikutes ning juriidiliste isikute juhtorganites;
 • RKAS üldkoosolek (riigihalduse ministri isikus) on 01.04.2016 kk nr 091 määratlenud nõukogu ja juhatuse liikmed, kui avalikke vahendeid käsutavate ametiisikutena, sh ka korruptsioonivastase seaduse mõistes huvide deklareerimise kohuslastena Maksu- ja Tolliameti vastavas registris.

5. Väärkäitumisest teavitamise kanalid:

 • Toimiv anonüümne vihjeliin (e-post ning veebivorm);
 • Perioodiline aruandlus;
 • Kokku lepitud vihje/teate analüüsimise protsess.

6. Üldised meetmed, protsesside ja tegevuste juhtimissüsteem/kontrollikeskkond, sh:

 • Põhi- ja olulisemad tugiprotsessid on sisemiste kordade ja juhenditega kirjeldatud ning on töötajatele kättesaadavad;
 • Otsustusprotsesside läbipaistvus ning kooskõlastusprotseduurid (sh hierarhiline organisatsiooni struktuur, elektroonilise dokumendihaldussüsteemi kasutus);
 • Tehingute/maksete tegemisel funktsioonide lahususe rakendamine;
 • Eelarveline juhtimine;
 • Kinnitatud limiidid ja volitused (vara/varaliste õiguste kasutamiseks, tehingute tegemisel);
 • Lähtumine üürimäärusest;
 • Infosüsteemide kasutajaõiguste määramine;
 • Määratletud RKAS ärisaladus ning selle käitlemise kord.

7. Hankeprotseduurid, sh:

 • Hangete tegemise perioodilisus, avalikustatud hankeplaanid;
 • Hangete eelarvestamine, eelarvestamata hangete puhul eelnev kooskõlastus;
 • Riigihankekohuslasena jälgime hangete läbiviimisel seadusest tulenevaid nõudeid – täiendavalt rakendatud sisemine hangete menetlemise keskkond (sisaldab sh hankedokumentide ühtseid malle); 
 • Hankekord – tegevused ja nõuded reguleeritud, toimub töötajate regulaarne koolitus, määratletud nõuded hankedokumentidele;
 •  Lihthanke piirmäärast madalamate riigihangete puhul minimaalselt 3-e pakkumuse küsimise nõue (arvestades piirmäärasid), võrdlus turuhindadega, kohustuslik „nelja silma printsiip“ - hangete pidev monitooring (vahetud juhid, raamatupidamine) ning pistelised kontrollid (riskijuht, õigus- ja hankeosakond, audiitorid);
 • Hankekomisjonid – erinevate valdkondade lõikes erinevad kollegiaalsed organid, otsused protokollitakse;
 • Hankekomisjoni liikmete kohustus kinnitada igakordselt oma sõltumatust ning huvide konflikti puudumist konkreetse hanke osapoolte suhtes (kohustuslik ka RKASi välistele hankekomisjoni liikmetele);

8. Tehingute tegemine:

 • Sisemine kord: kooskõlastusprotseduur, kinnitamine, vastutus, limiidid;
 • Funktsioonide lahusus (nt minimaalselt 2 allkirja nõue, kulujuhid valdkondade lõikes);
 • Kõrvalekalded standardlepingutest, kehtivate lepingute muutmine, erikokkulepped vajavad eraldi kinnitust ja/või õiguslikku analüüsi enne tehingu teostamist.

9. Varade haldus:

 • Sisemine investeeringute hindamise- ja otsustusprotseduur;
 • Protseduurid finantstehingute tegemiseks;
 • Varade liikumise/mahakandmise/võõrandamise protseduurid (sõltuvalt varaobjektist enampakkumiste korraldamine, otsustusprotsess kollegiaalne, sisemine, kooskõlastusprotseduur – sõltuvalt vara iseloomust kuni nõukoguni välja);
 • IT struktuuride kaitse organisatsiooniliste ja tehniliste vahenditega, et takistada õigustamata isikute (sh töötajate) juurdepääsu infole, süsteemidele (nt kasutajaõigused);
 • Rahalised limiidid varade kasutamisel (nt side, krediit- ja deebetkaardid, kliendi sooduskaardid);
 • Töötajate lähetuskulude hüvitamise kontroll ja kulueelarve järelevalve.

10. Personal:

 • Personali värbamisel konkurss või sihtotsing;
 • Töölepinguid allkirjastab juhatuse liige;
 • Alluvussuhete vältimine töötajate vahel, kes on omavahel sugulussidemetes või keda seob töötajaga ühine majapidamine.

11.  Roteerumine:

 • Kõrge korruptsiooniriskiga ametikohtade puhul võimalusel töötajate/juhtkonna liikmete rotatsioon.

12. Sponsorlustegevus:

 • Kollegiaalne otsustamine, otsuste avalikkus, kirjalikud lepingud, seotuse puhul otsustamisest taandumise kohustus.

13. Juhtorganite poolne järelevalve:

 • Funktsioneeriv auditi komitee;
 • Riskijuhi funktsioon.

14. Siseaudit:

 • Nõukogu poolt kinnitatud siseauditite kava;
 • Sisse ostetud siseaudiitori teenus;

15.    Välisaudit:

 • Tehtud tehingute seaduslikkuse kontroll.

Teavitamine

Riigi Kinnisvara AS-i tegevus tugineb aususe ja läbipaistvuse põhimõtetel ning peame eetiliste tõekspidamiste järgimist meie töötajate poolt oluliseks. Selle tagamiseks oleme töötanud välja ühe lahendusena vihjeankeedi, mis võimaldab anonüümselt edastada teavet sündmuse kohta, mis Teie arvates ei ole kooskõlas heade äritavade ning üldtunnustatud moraalinormidega.

Vihjeankeeti või e-kirja võivad kasutada nii RKASi töötajad, koostööpartnerid kui ka kolmandad isikud.

Teie poolt edastatud informatsiooni töötleme vastavalt isikuandmete kaitse regulatsioonidele ning tagame vihjesaatja konfidentsiaalsuse. 

Enne vihje edastamise kanalite kasutamist mõtle palun alljärgnevale:

 • Sündmuse toimumise aeg
 • Sündmuse toimumise koht
 • Juhtumi kirjeldus
 • Info päritolu

Kui soovite saada tagasiside edastatud vihje kohta, on Teil võimalik jätta ka oma kontaktandmed vihje edastamise käigus. 

Edasta vihje:

NUKU teater (juurdeehitus 2016). Foto: K. Haagen