Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

EFFECT4buildings

Energiatarbimise vähendamine on Euroopa Liidu (EL) jaoks strateegiline prioriteet ja muutub üha olulisemaks. Investeeringud energiatõhususe tehnoloogiasse ja taastuvenergiasse aitavad kaasa ELi majandus- ja kliimaeesmärkide saavutamisele, luues samal ajal majanduskasvu.

Projektist

Suur osa energiatarbimisest moodustavad eluasemed ja -ruumid. ELi energiatõhususe hoonete direktiiv sisaldab mitmeid sätteid nii uute kui ka olemasolevate ehitiste energiatõhususe parandamiseks.

EFFECT4buildings projekti eesmärk on suurendada Läänemere piirkonnas olemasolevate avalike hoonete rakendatud energiatõhususe meetmeid. Sihtrühmaks on avalik-õiguslikud kinnisvaraomanikud, kes on teadlikud tehniliselt võimalikest tegevustest ja arvutustest näitamaks investeeringute kasumlikkust, kuid ei suuda neid rakendada finantsbarjääride tõttu.

Projekti tulemuseks on rahastamismeetodid, mis võivad parandada kasumlikkust, hõlbustada rahastamist ja vähendada avaliku kinnisvara investeeringute riski. Vahendite näited on kasumlikkuse arvutused, tegevuspaketid, panuste optimeerimine, EPC, multifunktsionaalsed kokkulepped, rohelised rendid ja majanduslikud mudelid tootmise ja energia tarbimiseks.

EFFECT4buildings faktileht.pdf

Energiamonitooringu lõppraport
Lubja 4 kohtuhoone lõppraport koostöös R8ga

 

EFFECT4building

 

Effect4buildings logo

 

Tööriistakast

EFFECT4Building projekti raames on valminud tööriistakast, mis aitab läbi viia ja leida sobivat rahastusmudelit olemasolevas hoones energiatõhususprojekti teostamiseks. Tööriistakast sisaldab praktilisi näiteid ja abistavaid tööriistu finantsinstrumentide kasutamiseks, mis vähendavad oluliselt kinnisvaraomaniku riski projekti õnnestumises.

Energiatõhususe tööriistakast aitab ületada mitmeid kitsaskohti, mis pärsivad energiatõhususprojekti tulemuslikust ja rahastusotsusele jõudmist. Projekti käigus töötati välja iga instrumendi kohta lihtsalt kasutatavaid juhendmaterjale, mis selgitavad kuidas erinevaid tööriistu kasutada ja omavahel kombineerida. Töötati välja ka erinevaid protsessijuhiseid, mis juhendavad mida ja millal tuleb teha, et energiatõhususprojekt saavutaks parima lõpptulemuse ilma liigseid finantsriske võtmata.

Väga üldistades on kolm erinevat tööriistagruppi - toetavad, finantsinstrumendid ja tehnoloogilised lahendused. Kõik tööriistad on väga praktilised ja kohe kasutatava, sh erinevad kasutusjuhendid, lepingu näidised, tööjuhised jne.

  • Toetavad tööriistad, mis on kasulikud ning aitavad saavutada tulemust. Siia alla koonduvad näiteks juhtnöörid, kuidas veenda otsustajat ja saavutada positiivne renoveerimisotsus. Sisaldades erinevaid tööriistu, kuidas arvutada ja näidata energiatõhususprojekti rahalist mõju investorile kui ka ülevaadet, kuidas teha rahaliselt atraktiivseks erinevate meetmete kogum.
  • Finantsinstrumentide alla kuuluvad edasi arendatud ja parendatud abivahendid ja juhtnöörid, kuidas rahastada energiatõhususele suunatud projekte nagu näiteks rohelised üürimudelid, energia lokaalne tootmine ja müük ning energiateenus. Hoone kasutaja jaoks on võimalik lisaks energiateenusele lahendada ka mõni sisekliimaprobleem ja saada lisaks mõõdetud- ja rahalisele säästule ka passiivset kasu parema sisekliima või näiteks valgustuse näol.
  • Tehnoloogiliste lahenduste tööriist aitab orienteeruda erinevate turul pakutavate tehnoloogiliste lahenduste hulgas. Projekti tegevuste käigus kaardistati erinevaid lahendusi ja levinud praktikaid. Näiteks viidi läbi energiamonitooringu testprojekt, kus testiti ühte tarka hoonet tehisintellekti abil, sh hoone tehnosüsteemide juhtimist ja ööpäevaringset diagnostikat. Tulemused võimaldasid avastada palju probleeme tavapärase hooneautomaatika süsteemi töös. AI (tehisintellekt) suutis oluliselt kiiremini ja täpselt probleeme avastada, kui seda suudab tavaline operaator.


EFFECT4buildings viiakse ellu ELi rahastamisprogrammi Interreg Baltic Sea Region (Euroopa Regionaalarengu Fond) ja Norra riikliku rahastuse toel. EFFECT4buildings projekti eesmärk on suurendada Läänemere regiooni olemasolevates hoonetes rakendatavate energiatõhususe meetmete arvu. Projektipartnerid on Rootsist, Soomest, Norrast, Lätist, Eestist, Taanist ja Poolast. Rohkem informatsiooni ja tööriistakast on leitav www.effect4buildings.se.

Tallinna kohtumaja (valmis 2018). Foto: M. Tomba