Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Riigi Kinnisvara AS tarnijate ärieetika koodeks

Sissejuhatus

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi nimetatud kui „RKAS“) igapäevane missioon on toetada riigi arengut, tagades kodanike heaolu nimel töötavatele inimestele kvaliteetne tegevusja töökeskkond. RKAS põhiväärtusteks on olla pühendunud, sõnapidaja ja lugupidav. RKASi kui riigi äriühingu osas on kõrgendatud avalik huvi ja ootus, et oma igapäevases töös järgib RKAS ausa äritegevuse häid tavasid, norme ja eeldab sama ka oma koostööpartneritelt. 

Käesolevas ärieetika koodeksi eesmärk on anda tarnijatele suuniseid, kuidas tegutseda vastutustundlikult RKASiga koostöösuhetes. Tarnijate ärieetika koodeks kehtib kõikidele RKAS tarnijatele ja nende alltöövõtjatele. Iga antud koodeksis sätestatud põhimõtte rikkumist peetakse tarnijapoolseks oluliseks lepingu rikkumiseks. Oleme pühendunud koostööle oma tarnijatega ja käesolevas ärieetika koodeksis nimetatud äritavade tugevdamisele.

Tarnijate ärieetika koodeksi põhimõtted

Töötingimused ja töötajate õigused
Tarnija peab tagama oma töötajatele kvaliteetsed töötingimused ja austama kehtivat tööõiguse seadusandlust teenuste ja tööde osutamise kohas. Tarnija kohustub tagama oma töötajate ja alltöövõtjate töötajate õiguste tagamise, mis hõlmab endast järgnevat:

1) Lapstööjõu väärkasutamine – RKAS suhtub lapstööjõu kasutamisse nulltolerantsiga ja ootab seda ka oma tarnijatelt. Kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) lapstööjõudu käsitlevate standarditega ei tohi tarnijad võtta tööle isikuid, kes on alla 15-aastased (või 14-aastased riikides, mille suhtes kohaldatakse ILO konventsiooni 138 arengumaade erandit) või kelle vanus on madalam kohaliku töö- või koolikohustuse alampiirist, olenevalt sellest, kumb neist on kõrgem.


2) Inimkaubandus ja ebaseaduslik tööjõud – RKAS keelab oma tarneahelates rangelt igasuguse nüüdisaegse orjanduse ja inimkaubanduse. RKAS mõistab oma tarnijatega jagatud vastutust eetiliselt tegutseda, et ära hoida ja likvideerida igasugused inimõiguste rikkumised. 

3) Diskrimineerimine – tarnija kohustub edendama oma töötajate võrdseid võimalusi ja kohtlemist, olenemata nende rahvusest, päritoluriigist, nahavärvist, sotsiaalsest taustast, puudest, seksuaalsest sättumusest, rasedusest või emadusest, poliitilistest või usulistest veendumustest, soost, vanusest, perekonna- või tsiviilpartnerluse seisust.

4) Õiglane töötasu ja seadustele vastav töömaht – tarnija peab pakkuma oma töötajatele õiglast tasu ning tagama vähemalt kehtestatud riikliku
miinimumpalga, ametiühingutega kokkulepete ja tööstusharu standardite täitmise. Mitte värbama või sundima kedagi töötama nende tahte vastaselt või olukorras, kus nende töötamine võib olla sunnitud ja ära kasutatud. Töötaja töötasult makstakse kõik riiklikud maksud ja tarnija võtab endale kohustuseks ümbrikupalga vältimise. 

5) Tegutsemisvabadus – RKAS eeldab, et tema tarnijad tunnustavad töötajateõigust moodustada ametiühinguid või sarnaseid töötajate esindusorganisatsioone ja nendega ühineda (või mitte ühineda) ning õigust kollektiivläbirääkimistele. Kui sellised õigused on kohaliku õigusega keelatud või piiratud, peaksid tarnijad olema pühendunud avatud ja konstruktiivsele dialoogile oma töötajatega ja vajadusel nende esindajatega.

 

Keskkonnahoid ja taaskasutus
Tarnija peab oma töös tagama kooskõla kehtivate keskkonnahoiu seaduste ja tavadega. Tarnija tagab tööde ja teenuste teostamiseks kõikide vajalike keskkonnalubade, registreeringute ja kooskõlastuste olemasolu ning vajaliku aruandluse esitamise. Tarnija tagab keskkonnaohtlike materjalide ja jäätmete nõuetekohase utiliseerimise ja ümbertöötlemise. Tarnija otsib aktiivselt võimalusi vähendamaks enda keskkonnajalajälge ning väärtustab materjalide ja energia säästlikku kasutamist, keskkonnahoidlike töövõtete järgimist. Tarnija annab võimalusel enda panuse CO2 heitmete vähendamisse.
 
Sotsiaalne vastutus
Tarnija mõtestab ja hindab oma tegevusega kaasnevat mõju ühiskonnale, olles oma tegevuses läbipaistev, eetiline ja andes oma panuse vastutustundliku ettevõtluse teadlikkuse tõstmisesse. Tarnija väldib tegevusi, millega võib põhjustada kahju oma koostööpartneritele, töötajatele, kohalikule kogukonnale, nõrgemas positsioonis ühiskonnagruppidele, ühiskonnale või elukeskkonnale tervikuna.

Tervis ja ohutus
Tarnija peab tagama oma töötajatele turvalise ja ohutu töökeskkonna ja tegema kõik vajaliku tööõnnetuste vältimiseks. Tarnijapoolne tööohutuse edendamine peab tagama, et kõiki tema vastutusalal olevaid objekte külastavad töötajad, kliendid ja külalised on oma tegevuse kestel täielikult kaitstud õnnetuste eest. Tarnija peab tagama, et töötajad saavad instruktaaži terviseriskide, ohutusriskide ning ka ohutute tööpraktikate kohta.

Andmekaitse
Tarnija kohustub tagama isikuandmete kaitset, edastamist, säilitamist ning neile juurdepääsu reguleerivate seaduste ja direktiivide järgimise, sealhulgas vastavalt  isikuandmete kaitse üldmäärusele (ingl. k. GDPR) (üldmäärus (EL) 2016/679).

Tarnija kohustub tagama, et RKASi puudutavaid äridokumente ja ärisaladusi säilitatakse turvaliselt ning need pole kättesaadavad kolmandatele isikutele.
 
Aus konkurents ja korruptsiooni vältimine
Tarnija võtab kasutusele vajalikud meetmed korruptsiooni ennetamiseks. Oma igapäevases äritegevuses välditakse võimu kuritarvitamist omakasu eesmärgil, tahtlikult korra, ideaalide ja usalduse moonutamist. Tarnija ennetab ressursside vääralt kasutamist turu või kogu ühiskonna huvide arvelt. Tarnija pakutud hinnad on ausas konkurentsis valdkonna jätkusuutlikul arendamisel.

Tarnija väldib oma koostööpartnerite, alltöövõtjate ühegi altkäemaksu või muu ebaseadusliku makse vormiga leppimist. Tarnija väldib koostöö tegemist rahvusvaheliste sanktsioonide all olevate isikute ja ettevõtetega ning ennetab enda tahtlikku või tahtmatut osalust rahapesus.
 
Probleemidest teatamine

Kõigilt koostööpartneritelt eeldatakse siinse tarnijate ärieetika koodeksi järgimist. Teadaolevatest ja võimalikest rikkumistest tuleb tarnijatel saata teavitus RKASi kodulehel www.rkas.ee vihjeliini vormile või e-posti aadressil vihje@rkas.ee.
 

Käesolev tarnijate ärieetika koodeks on RKASi hankelepingute lahutamatu osa.

Riigi Kinnisvara AS tarnijate ärieetika koodeks

Rahvusarhiivi peahoone Noora (valmis 2017). Foto: K. Haagen