Teksti suurus

Reakõrgus

Kontrast

Kutse osalemiseks Politsei- ja Piirivalveameti riiete ning varustuse laopinna kontsessiooni kavandamise turu-uuringus

Riigi Kinnisvara AS (edaspidi hankija) viib  läbi turu-uuringu, et anda turuosalistele ülevaade kavatsusest viia läbi kontsessioon üüripinna leidmiseks ning saada potentsiaalselt huvitatud isikute tagasisidet riigihanke põhitingimustele: eeskätt turu valmisolekut ja hinnangut võimalikule hanke esemele ning lepingu tingimustele. 

Teie tagasisidest lähtuvalt kaalub hankija riigihanke väljakuulutamise otsust, samuti küsimust, kas kavandatava riigihanke tingimused vajavad täpsustamist ja kohandamist.

Käesolev teade on avalik ning selle eesmärk on tagada kõikide hankija kavandatavast kontsessiooni riigihankest potentsiaalselt huvitatud isikute võrdne kohtlemine tänu võrdsele ligipääsule infole. Käesolevas turu-uuringus osalemine ei anna mis tahes osalenud isikutele mis tahes eeliseid tulevases kavandatavas kontsessiooni riigihankes.

Turu-uuringu käigus analüüsitakse pakkujate poolt esitatud üüripindadele pakutavat üürihinda, asukohta, seisukorda ning hankija nõuetele vastavusse viimise aja- ja töömahukust.

Üüripinna kontsessiooni riigihange on kavas läbi viia esimesel võimalusel, hiljemalt käesoleva aasta lõpuks pärast turu-uuringu läbiviimist ja selle käigus kogutud potentsiaalselt huvitatud isikute tagasiside analüüsimist. Riigihanke läbiviimine toimub riikliku elektroonilise riigihangete keskkonna vahendusel.

Kavandatava ehitustööde kontsessiooni peamised tingimused

Hankija soovib leida arendaja (edaspidi kontsessioonäär), kelle ülesanne on kontsessionäärile kuuluval  olemasoleval laopinnal vajadusel projekteerida ning ümber ehitada lao ning sinna juurde kuuluvad büroo- ja  olmeruumi osaga  pinnad (edaspidi laoruumid) selliselt, et need vastaksid hankija poolt etteantud vajadustele ja eesmärgiga üürida laoruumid hankijale, kes omakorda allüürib need ruumid oma äranägemisel seatud tingimustel Politsei ja Piirivalveametile. Hankija ja kontsessionääri vahel sõlmitakse üürileping tähtajaga 10 aastat. 

Laoruumid tuleb ehitada või olemasolevad laopinnad ümber ehitada ja/või kohandada 10 kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest kontsessionääriga.
Kontsessionääri kohustuseks on laoruumide ehitamise või ümberehituse korral vajadusel projekteerimistingimuste taotlemine, projekteerimistööd, ehituslubade taotlemine, koostatud projekti alusel ehitustööde teostamine ja valminud laoruumidele kasutuslubade saamine. 

Laoruumide kavandamisel tuleb arvestada:
 


Kontsessionääri ja hankija vahel sõlmitava üürilepingu tüüp- ja eritingimused on samased riigi üürilepingule (kehtestatud Vabariigi Valitsuse 26.01.2017.a määrusega nr 16 „Hoonestatud kinnisvara kasutuslepingute tingimused ja kasutustasu kujunemise alused“).

Üürilepingus jagunevad poolte kohustused vastavalt kinnisvara korrashoiu standardile (EVS 807:2016) üldiselt järgmiselt:
 

 • kood 100 (haldamine) – üürileandja
 • kood 200 (hooldus) – üürileandja
 • kood 300 (heakord) – välisheakord üürileandja, siseheakord üürnik
 • kood 400 (remont) – üürileandja
 • kood 500 (omanikukohustused) – üürileandja
 • kood 600 (tarbimisteenused) – üürnik ( C klassi hoone energiakulude osas kokkulepitud piirmäära 160 kWh/m2/aastas, ulatuses)
 • kood 700 (tugiteenused) – vastavalt üürilepingu lisa nr 2 kohustuste jaotus 


Palume potentsiaalselt huvitatud isikute tagasisidet kavandatava riigihanke peamistele tingimustele

Palume Teil vastata järgmistele küsimustele:
 

 1. Kas turu-uuringus nimetatud tingimustel oleksite huvitatud osalemast samasuguseid tingimusi sisaldavas laoruumide kontsessiooni riigihankes?
 2. Kui ei, siis millised on peamised takistavad tegurid?
 3. Mis asukohas paikneksid Teie poolt pakutavate laoruumide pinnad, milline on nende laoruumide  ehituslik ja tehniline seisukord?  
 4. Milline oleks Teie nägemuses pakutavate laoruumide üürihind (eur/m2) ja parkimiskoha üürihind (eur/koht/kuu) turu-uuringutes toodud tingimustel? 
 5. Millised on tegurid, mille muutmine võiks laoruumi pinna ja parkla üürihinda Teie arvates oluliselt vähendada?


RKAS ei hüvita turu-uuringus osalemise ja sellega seotud informatsiooni koostamise ega esitamisega seotud kulusid.

Tagasiside palume saata kontaktandmetel hindrek.werder@rkas.ee hiljemalt 19.11.2018.a.

Selgitavad küsimused palume esitada Hindrek Werder, tel 513 7747, hindrek.werder@rkas.ee